ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โทร: 034-585058
E-Mail: suriya.but@mahidol.ac.th
CV: Suriya Butrapun

Suriya Butrapun
อาจารย์สุริยา บุตรพันธ์


ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

การศึกษา

 • M.S. (COMMUNITY PSYCHOLOGY) KASETSART UNIVERSITY, Thailand 2013
 • Cert. in Social Work Management, Japan National Council Social Welfare , JAPAN 2004
 • B.B.A. (MARKETING) SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY, Thailand 1999

ความเชี่ยวชาญ

1. SOCIAL SCIENCES (Psychology) Behavioral Science, Community Psychology
2. SOCIAL SCIENCES (Social Work) Community Development, Social Enterprise, Community Empowerment
3. SOCIAL SCIENCES (Business) Human Resource Development, Social Marketing

ฝึกอบรม

 1. หลักสูตรตัวตนบนหนทางความเป็นครูกับจิตตปัญญาศึกษา, ศูนย์จิตตปัญญา, มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ รุ่นที่ 5, มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 17, มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. อบรมเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน, Mahidol University
 5. อบรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ, โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ
 6. หลักสูตรการจัดสวัสดิการสังคมแห่งประเทศญี่ปุ่น, ประเทศญี่ปุ่น
 7. หลักสูตรอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 8. หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 9. การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน, มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Most Recent Conference

BRAND EQUITY MARKETING MIX AFFECTING DECISION TO PURCHASE THE READY TO EAT FROZEN FOOD BRAND CP, ไทย
Proceeding of the 5+ BAs National Conference “Business Across Crisis” 2020 July 9, Srinakharinwirot University, Thailand / 2563
THE FACTORS AFFECTING THE EXPECTATION LEVEL OF USING SERVICES OF METROPOLITAN REPID TRANSIT PINK LINE MIN BURI-KHAE RAI ROUTE, ไทย
Proceeding of the 3rd National and International Conference on Business, Informatics, and Management 2020 September 16-18, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand / 2563
การพัฒนาตัวตนภายในของครูโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนารามด้วยการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง, ไทย
Proceeding of the 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “Engagement with the King’s Philosophy for highly valued and Sustainable Local Development” July 3-5, Uttaradit Rajabhat University, Thailand / 2562
SERVICE MARKETING MIX ATTITUDE TOWARDS SERVICE AND CUSTOMERS’ SATISFACTION OF GOVERNMENT SAVINGS BANK, ไทย
Proceeding of the 4+ BAs National Conference 2019 “New Age in Sustainable Business” July 5, Srinakharinwirot University, Thailand / 2562
MOTIVATION AND BEHAVIOR FACTORS AFFECTING THE CONSUMER DECISION TO PURCHASE BICYCLE IN BANGKOK METROPOLITAN AREA, ไทย
Proceeding of the 4+ BAs National Conference 2019 “New Age in Sustainable Business” July 5, Srinakharinwirot University, Thailand / 2562
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อกิจกรรมสื่อสารทางการตลาดของสายการบินไทยสมายส์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ไทย
Faculty of Business Administration Chiang Mai University / 2561
The approach of human resource development lead to entrepreneurship A case study: Gac juice social enterprise Nakhon pathom province, ไทย
Proceeding of the National Conference on Business Management and Innovation 2018 September 22-23, Khonkaen University, Thailand / 2561
Developing Change Agents for Producing Safe Cultivation of Vegetables on-Farm through Cooperative between the Government and Community Leaders in Naraphirom Sub-district, Bang Len District, Nakorn Pathom Province, Thailand
The Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 on "Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability" / 2021
Context and Current situation focus on the community interest company of Social Enterprise between International level and Thailand, Thailand
The Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 on "Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability" / 2021

Most Recent Articles from Scopus