ส่วนงาน: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โทร: 034-585058
E-Mail: teerapong.tea@mahidol.ac.th
MUREX: Teerapong Teangsompong

Teerapong Teangsompong
ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์


ตำแหน่ง อาจารย์

การศึกษา

 • รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย 2559
 • บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย 2551
 • บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย 2542

ความเชี่ยวชาญ

1. Business Administration (Marketing) Marketing Management, Management of Entrepreneurs and startup, Business Plan, Strategic Management, Business Statistics Analysis and Software
2. Public Administration (Public Policy and Public Management) Economic Policy, Strategic Management, and Organizational Development

ฝึกอบรม

 1. หลักสูตรการบริหารคุณภาพการบริการและการบริหารคุณภาพโดยรวม, Srinakharinwirot University
 2. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS บนวินโดว์ รุ่นที่ 22, Chulalongkorn University
 3. หลักสูตรการใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for Windows รุ่นที่ 4, Chulalongkorn University
 4. หลักสูตรโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม LISREL สำหรับข้อมูลช่วงยาว, Srinakharinwirot University
 5. หลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, Sukhothai Thammathirat Open University
 6. หลักสูตรกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง, Srinakharinwirot University
 7. หลักสูตรแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ, Srinakharinwirot University
 8. หลักสูตรโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม LISREL สำหรับข้อมูลภาคตัดขวาง, Srinakharinwirot University
 9. หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์, Mahidol University
 10. หลักสูตรการใช้โปรแกรม Mplus สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, Sukhothai Thammathirat Open University
 11. หลักสูตรผู้ให้คำแนะนำ (Counselor) ทางธุรกิจ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 12. หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล
 13. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ 5 (MU EdPEx Assessor) , Mahidol University
 14. หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA (MU AUNQA Assessor) , มหาวิทยาลัยมหิดล
 15. หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา, THAI Association for Cooperative Education and King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
 16. หลักสูตรการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 4 , มหาวิทยาลัยมหิดล

Most Recent Conference

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสัมผัสชาติพันธุ์มอญผ่านวิถีวัฒนธรรมประเพณี 12 เดือน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 6(1) มกราคม 2564. หน้า 315 – 330 (TCI) / 2021
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก และเมืองสร้างสรรค์โลก โดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย สำหรับฐานวิถีชีวิตใหม่หลังสถานการณ์โควิด 19, มหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี. 15(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2564. หน้า 103 – 114. (TCI) / 2021
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดและโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่า สุโขทัยในฐานะเมืองสร้างสรรค์โลกภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal), มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่. 22(3). กันยายน-ธันวาคม 2564. หน้า 174-189. (TCI) / 2021
ตัวแบบเชิงสาเหตุของความภักดีของลูกค้าและความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ำที่ศูนย์บริการรถยนต์ในประเทศไทย , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 5+Bas National Conference 2020 Business Across Crisis. (หน้า 130 – 148) / 2020
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการยอมรับข้อมูลโรงแรมผ่านการบอกต่อบนอินเตอร์เน็ตในกลุ่มลูกค้าชาวกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 5(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 (TCI) / 2020
โมเดลเชิงสาเหตุของความตั้งใจสมัครงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4+Bas National Conference 2019 New Age in Sustainable business. หน้า 174 – 186. / 2019
แบบจำลองสมการโครงสร้างของพฤติกรรมการซื้อกาแฟสำเร็จรูปของผู้บริโภคชาวไทยในกรุงเทพและปริมณฑล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562 4+Bas National Conference 2019 New Age in Sustainable business. (หน้า 146 – 180) / 2019
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสื่อสารกาตลาด ความตั้งใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อข้าวญี่ปุ่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562 4+Bas National Conference 2019 New Age in Sustainable business. (หน้า 116 – 128) / 2019
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝาก “พริกแกงสมุนไพรบ้านวังสิงห์”, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืน (หน้า 607-612). / 2019
นโยบายการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพ ทางออกสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน, Mahidol University
วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 / 2014
ศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 / 2014
แบรนด์นายจ้าง กลยุทธ์ทุนมนุษย์ และการนำเสนอคุณค่าของพนักงาน, มหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 (TCI) / 2014
การนํานโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินนโยบายแท็บเล็ตพีซีในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับห้องเรียนนวัตกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, Mahidol University
วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (TCI) / 2014
Factor Analysis on Competency of Professional Autonomy for Undergraduate Social Work Students in Thailand Case Study : Thammasat University and Huachiew Chalermprakiet University, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
TCI tear 1 วารสารสังคมภิวัฒน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 / 2013
Selection factors of local upland rice varieties of Mon community at Haui Khayeng, Thong Pha Phum, Kanchanaburi province, Kasetsart University
Proceedings of 50th Kasetsart University Annual Conference: Agricultural Extension and Home Economics, Plants / 2012
Roles of knowledge management and sufficient economy community on strengthening of morality and sustainable living skills of undergraduates: A case study of Mahidol University Kanchanaburi Campus’s students at Baan Tung Na, Sisawat, Kanchanaburi Province, Rambhai Barni Rajabhat University, Thailand
International Conference on Society and University (ICSU 2009) / 2009

Most Recent Articles from Scopus