สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน The 6th BAs National Conference 2024 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน The 6th BAs National Conference 2024 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน) ซึ่งคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยความร่วมมือของ 5 สถาบันการศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีเวทีทางด้านวิชาการในนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านมุมมอง ESG และ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร