ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– วิทยาศาสตร์การเกษตร บาท 18,000
– ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ บาท 18,000
– เทคโนโลยีการอาหาร บาท 18,000
– ธรณีศาสตร์ บาท 21,000
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
– วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ บาท 25,000
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บาท 17,000
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บาท 17,000