ประกาศขายทอดตลาดจำหน่ายพัสดุรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป รายการ โต๊ะอ่านหนังสือ และตู้เสื้อผ้าประจำหอพักนักศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,135 รายการ