ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดกลุ่มอาคารชุดที่พักอาศัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน เป็นเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)