ประกาศผลผู้ชนะการยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล