ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 11

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพดำเนินการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีของส่วนราชการ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี