วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565,ห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม Peer Evaluation และธงอพยพหนีไฟ ของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 28 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 7 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการให้กับส่วนงานที่ได้รับรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย แสดงถึงความมุ่งมั่นในการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดสถิติการประสบอันตราย และพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้ารับธงอพยพหนีไฟเพื่อใช้ในการซักซ้อมและใช้ดำเนินการในสถานการณ์จริง ณ โถงรับรอง (Foyer) อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 ดังนี้
1.ห้องปฏิบัติการ Molecular and Microbiology Lab (L301) ผู้รับผิดชอบโดย นายบุรินทร์ แสงสุข
2.ห้องปฏิบัติการ Freshwater Biology Lab (L205/1) ผู้รับผิดชอบโดย นายนรเศรษฐ์ สุทธิธรรม
3.ห้องปฏิบัติการ Agricultural Biotechnology Lab (L-305/1) ผู้รับผิดชอบโดย อาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี
4.ห้องปฏิบัติการ Advance Instrument Lab (L-101) ผู้รับผิดชอบโดย นางสาวพีรตา ขุนโอษฐ์
และได้รับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการเพื่อการยอมรับร่วม Peer Evaluation ดังนี้
1.ห้องปฏิบัติการ Geochemistry Lab (L-102/2) ผู้รับผิดชอบโดย นายเอกจักร์ จันทร์ดอน
2.ห้องปฏิบัติการ Food Analysis Lab 2 (L-305/2) ผู้รับผิดชอบโดย นางสาวอัมพา เอกจิตต์
3.ห้องปฏิบัติการ Radiation Lab (L-104/1) ผู้รับผิดชอบโดย นายเอกจักร์ จันทร์ดอน
4.ห้องปฏิบัติการ Chemistry Lab (L-101) ผู้รับผิดชอบโดย นางสาวกาญจนา สุรีย์พิศาล
5.ห้องปฏิบัติการ Microbiology Lab (L-103) ผู้รับผิดชอบโดย นายบุรินทร์ แสงสุข