มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับรางวัล “MU Green Ranking 2022”

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Mahidol Sustainability Week 2023 และมอบรางวัล MU Green Ranking 2022 ให้กับส่วนงานที่ได้รับรางวัล ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “MU Green Ranking 2022” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวิชิต สุขกรม หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม และทีมงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมเข้ารับรางวัล ซึ่งหน่วยงานที่เข้ารับรางวัล พิจารณาจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจากระบบ MU-Ecodata และการประเมินตามคู่มือเกณฑ์การประเมิน MU Green Ranking ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป