การประชุมหารือเพื่อดำเนินโครงการ “Mahidol – York Interdisciplinary Living Research Excellence Center” ร่วมกับ University of York สหราชอาณาจักร

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ประธานในการประชุมหารือเพื่อดำเนินโครงการ “Mahidol – York Interdisciplinary Living Research Excellence Center” ร่วมกับ University of York สหราชอาณาจักร ภายใต้ทุนสนับสนุนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ “Mahidol – York Interdisciplinary Living Research Excellence Center” พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรจากวิทยาเขตกาญจนบุรี และ Dr. Richard Friend, Department of Environment and Geography, University of York, Dr. Marc Voelker, Institute for Population and Social Research (IPSR) Mahidol University และคณาจารย์ทีมผู้ร่วมวิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาเขตอำนาจเจริญและวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมหารือเพื่อรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว ณ ห้องนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม และผ่านระบบออนไลน์