การศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติศึกษาดูงาน

โครงการหารือแลกเปลี่ยน และศึกษาดูงานระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะบุคลากร ภายใต้โครงการหารือแลกเปลี่ยน และศึกษาดูงานระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการหารือครั้งนี้ ประกอบด้วยการรับชมวิดีทัศน์ และแนะนำงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี และเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย ภายในอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และหารือแนวทางความร่วมมือ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาเขตกาญจนบุรีในอนาคตต่อไป