กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะ ในโอกาสที่นำคณะบุคลากรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาศิษย์เก่าและนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรด้านการศึกษา ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย อาคารอำนวยการ และเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ที่ทำการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี