กิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “บทบาทหน้าที่และการปรับตัวของนักเทคโนโลยีอาหาร กับการเข้าสู่ยุค Disruption ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “บทบาทหน้าที่และการปรับตัวของนักเทคโนโลยีอาหาร กับการเข้าสู่ยุค Disruption ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย” โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับงานการศึกษาและกิจการนักศึกษาจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์โดยตรง โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย ดร.วรรณชัย ธุระแพง Warehouse Department Manager Asian Alliance International Public Company Limited และคุณรัตติยา แก่นจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินค้า บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Co-working Space มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี