กิจกรรมบริการวิชาการฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยาให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้บริการวิชาการ “กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน การปฏิรูปการเรียนรู้ (ฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)” ซึ่งเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการ “สืบจากซาก” โดยลองสืบหาชนิดของนก และศึกษาสาเหตุนกที่ตายเกิดจากเชื้อไวรัสหรือไม่ การฝึกใช้เครื่องมือสำหรับศึกษาเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล (Molecular Biology) ฝึกการสกัด DNA (DNA Extraction) ฝึกการเพิ่มจำนวน DNA ด้วยวิธี PCR เข้าใจกลไกการทำงานของเอนไซม์ตัดจำเพาะ(Restriction Enzyme) และการฝึกวิเคราะห์การแยก DNA ตามขนาดด้วยเทคนิค Agarose Gel Electrophoresis รวมทั้งได้แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่องานวิจัยทางชีววิทยาการแพทย์ และชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี Conservation Biology, Mahidol University