กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมและตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อัปสร ศรีอรุณ หัวหน้างานแนะแนวประจำโรงเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าแนะแนว ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี