การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมกับนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2565 และที่ประชุมโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2566 – 2570 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง การใช้เทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งการจัดทำของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2568 ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี