ศิษย์เก่าประจำปี 2562

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Super Alumni
ศิษย์เก่าผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล
และวิทยาเขตกาญจนบุรีอย่างสม่ำเสมอ

ดร.ศราวุธ สิริขจรเดชสกุล

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการบัณฑิต(สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)

เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2549

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สำนักบริหารสิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุน
 • Chief Information Officer (CIO) บริษัท เอ็ม.เอ็น.คอนโดทาวน์ จำกัด
 • ผู้จัดการทั่วไปสายงานปฏิบัติการอาคาร และที่ปรึกษาด้านการดำเนินกลยุทธ์การตลาด บริษัทปิยนันท์แมนชั่น จำกัด
 • อาจารย์สอนเสริมหลักสูตร โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์สอนเสริมหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • กรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557 – 2559
 • นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552- 2553
 • นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ปี 2551- 2552
 • ผู้ก่อตั้งค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี (Plus Camp) ปี 2552
 • โล่เชิดชูเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้พร้อมด้วยคุณงามความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม สนับสนุนกิจกรรม และสรรค์สร้างความเจริญแก่มหาวิทยาลัยมหิดล และท้องถิ่น ตลอดจนสังคมไทย ปี 2557
 • โล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2556

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท True Success
ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

นายโชคนิธิ คงชุ่ม

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรการวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2551

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

ปัจจุบัน

หัวหน้าองค์กรกลุ่มใบไม้

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • รางวัล คนค้นฅน อวอร์ด สาขาคนไทยหัวใจสีเขียว ปี 2560 (ในนามเครือข่ายงานปกป้องปลาในฤดูมีไข่)กาญจนบุรี ปี 2556
 • เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  ในงาน MU Blue Nigth วันพระราชทานนาม 131 ปีแล้ว

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Excellent Academia
ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการ/งานวิจัย

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรการวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2545

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ บุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ Outstanding Award Science and Technology 2561 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

FOOT PRINT ตามรอยศิษย์เก่า

SOCIAL MEDIA