ศิษย์เก่า  ดีเด่น  ปี 2565

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท True Success
ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

ดร.ศราวุธ สิริขจรเดชสกุล

เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2549

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สำนักบริหารสิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุน
 • Chief Information Officer (CIO) บริษัท เอ็ม.เอ็น.คอนโดทาวน์ จำกัด
 • ผู้จัดการทั่วไปสายงานปฏิบัติการอาคาร และที่ปรึกษาด้านการดำเนินกลยุทธ์การตลาด บริษัทปิยนันท์แมนชั่น จำกัด
 • อาจารย์สอนเสริมหลักสูตร โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์สอนเสริมหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Excellent Academia
ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการ/งานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง

เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2546

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณ และการคลัง

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ผลงานดีเด่นด้านงานวิจัย มีค่า hi-index อยู่ที่ระดับ 12 ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 21 เรื่อง และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่องชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟีแบบแข่งขันร่วมกับการขยายสัญญาณด้วยซิลเวอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณคอร์ติซอลในน้ำลาย

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Super Alumni
ศิษย์เก่าผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาเขตกาญจนบุรีอย่างสม่ำเสมอ

คุณเอกวัจน์ สหกิจ

เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2545

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท เดอร์มา เฮลท์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท เอส ซี แมสมีเดีย จำกัดประธานกรรมการ บริษัท แอดแม็กซ์ เอเจนซี่ จำกัด

โดยคุณเอกวัจน์ สหกิจ ได้เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ไม่เพียงแต่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษา ชมรมต่างๆ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการกุศล อีกทั้งยังเคยเป็นวิทยากรพิเศษในกิจกรรมของสาขาวิชาต่างๆ และกิจกรรมพิเศษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอีกด้วย

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทที่ 4 Shining Star
ศิษย์เก่าดาวจรัสแสง ผู้ที่สร้างชื่อเสียงแก่วิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณแสงสุริยา สุขสะอาด

เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2548

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ปัจจุบัน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการเกษตร บริษัทโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ผลงานดีเด่น เป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานหน่วยงานราชการ และเป็นผู้ประสานงานโครงการแก้ปัญหาของเกษตรกร อาทิเช่น โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อย ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น, โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อย และการแก้ไขปัญหาโรคแท้งติดต่อในแพะแกะ เป็นต้น

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทที่ 4 Shining Star
ศิษย์เก่าดาวจรัสแสง ผู้ที่สร้างชื่อเสียงแก่วิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์

ได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อปี พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

ปัจจุบัน

ดารานักแสดง

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • นางสาวไทย คนที่ 52 ของประเทศไทย ประจำปี 2563
 • มิสแกรนด์นครปฐม ประจำปี 2560
 • มิสคอสโม เวิล์ด ประจำปี 2560
 • 20 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2563

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Rising Star
ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ผู้เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณอวิรุทธ์ ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ

ได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อปี พ.ศ. 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

ปัจจุบัน

กรรมการบริหารบริษัท อินเซคเตอร์ จำกัด

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • ช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดสระแก้วในการเลี้ยงไหมอีรี่ร่วมกับหน่วยงานของจังหวัด
 • วิทยากรพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงและระบบนิเวศ
 • ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีและดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • ร่วมเป็นตัวแทนศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรในการวิพากษ์หลักสูตร

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Rising Star
ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ผู้เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณสุชน สมคิด

เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2556

ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ปัจจุบัน

Acting Provincial General Manager บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • PGM Top performance ประจำครึ่งปีแรก 2022
 • Makro Deliverly เป็น FLP รุ่นแรกที่ผลักดันการทำเดริเวิอร์รี่ในเครือให้ประสบความสำเร็จและได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Rising Star
ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ผู้เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณจิรภัทร จันทร์เจริญ

เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

ปัจจุบัน

นักธรณีวิทยา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • งานการศึกษาหาศักยภาพด้านปิโตรเลียมในแอ่งสุพรรณบุรี เพื่อค้นหาแหล่งสำรวจและผลิตใหม่
 • งานการแปลโครงสร้างทางธรณีวิทยาในแหล่งปิโตรเลียม Sabah ประเทศมาเลเซีย
 • วิทยากรบรรยายความรู้ในด้านธรณีวิทยาปิโตรเลียม ให้กับนักศึกษาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2564 และ 2565
 • เป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Rising Star
ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ผู้เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณมนทิรา พระเขียนทอง

ได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

ปัจจุบัน

Senior Engineer บริษัท เพอร์เฟคโซลูชั่นแอนด์คอนเซาส์แตน์ จำกัด

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • ปฏิบัติหน้าที่ Senior Engineer โดยได้รับมอบหมายให้คำปรึกษาด้านการเดินระบบผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสีย 2 โครงการ
 • ออกแบบระบบผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียรวม 37 โครงการ
 • ประสานงานโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียรวม 2 โครงการ
 • ควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม 2 โครงการ 2565
 • เป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12
 • เป็นคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Rising Star
ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ผู้เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณพิรกร นุดล

ได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ปัจจุบัน

ศึกษาต่อด้าน Food Technology ณ Wageningen University and Research ประเทศสวีเดน

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • Intern researcher – Future Biobased Ingredients research group
 • Unilever Foods Innovation Centre – ประเทศสวีเดน
 • เป็นวิทยากรพิเศษ ในการแนะแนวทางการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ในกิจกรรมปฐมนิเทศของส่วนงาน และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนักศึกษาหลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภท Rising Star
ศิษย์เก่าดาวรุ่ง ผู้เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณปพิชญา หล่อศุภสิริวัฒน์

ได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

ปัจจุบัน

ศึกษาต่อปริญญาโทสาขาชีววิทยา

ผลงาน/รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 • เป็นนักเรียนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับทุนศึกษาจากสหภาพยุโรปในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีววิทยา ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทร่วมระหว่างประเทศเบลเยียม อิตาลี และศรีลังกา
 • ได้รับเชิญในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิให้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

FOOT PRINT ตามรอยศิษย์เก่า

SOCIAL MEDIA