การอบรมและฝึกปฎิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟและระงับเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2566

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟและระงับเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2566 รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ ”การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิต (First Aid & CPR Training)“ และการฝึกปฏิบัติ ”การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ บนอาคารสูงและใช้รถกระเช้าในการอพยพหนีไฟ“ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กีรติ ศรีประไหม ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมทีมวิทยากร ดำเนินการอบรมและฝึกปฎิบัติการให้กับบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรและเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ณ อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี