มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว ในระดับ “ดีเยี่ยม”

ฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิทยาเขตกาญจนบุรีได้ขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านการประเมินการจัดการพื้นที่สีเขียวในระดับ “ดีเยี่ยม” ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร