กิจกรรม ASEAN Investment Challenge (AIC 2023) สร้างประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระดับอาเซียน ให้กับนักศึกษา

วันที่ 13 กันยายน 2566 อาจารย์อดิศักดิ์ เหล่าศิริรัตน์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ASEAN Investment Challenge (AIC 2023) พร้อมด้วยคุณปาริชาติ ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้ประสานงานโครงการ AIC 2023 กล่าวต้อนรับ และแนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา และสาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ชีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาด้านการเงินการลงทุน อีกทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากคุณอติ อติกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุด สายงานผลิตภัณฑ์ซับซ้อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก CGS-CIMB บรรยายในหัวข้อ”การลงทุน 101″ ให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสต่อยอดประสบการณ์ความรู้ในองค์กรภาคธุรกิจ และสร้างประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อไปในอนาคต ณ ห้องเรียนบรรยาย 2310 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี