มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ประจำปี 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2566 ซึ่งการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมกรรมการทั้ง 6 ท่าน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี วงษ์แสงจันทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สุภัค งามสม
6. อาจารย์ ดร.พรพิรัตน์ คันธธาศิริ
พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ และเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี