มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยในรูปแบบ Peer Evaluation จำนวน 6 ห้องปฏิบัติการ

วันที่ 26 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับผู้บริหารและผู้แทนส่วนงาน ที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการ Safety day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ต้นแบบด้านความปลอดภัย สู่มหาวิทยาลัยปลอดภัยที่ยั่งยืน” “Safety Day Safety Model” ซึ่งวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยในรูปแบบ Peer Evaluation จำนวน 6 ห้องปฎิบัติการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี นำบุคลากรซึ่งเป็นผู้แทนห้องปฏิบัติการวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับรางวัล ณ โถงรับรอง (Foyer) อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยมีผู้แทนบุคลากร วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับรางวัล ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย
3. อาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี
4. นายสุภัทร ประสพศิลป์
5. นายบุรินทร์ แสงสุข
ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการวิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยในรูปแบบ Peer Evaluation จำนวน 6 ห้อง ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการ Advance Instrument Lab
2. ห้องปฏิบัติการ Freshwater Biology Lab (L-205/1)
3. ห้องปฏิบัติการ Molecular and Microbiology Lab (L-301)
4. ห้องปฏิบัติการ Agricultural Biotechnology Lab (L-305/1)
5. ห้องปฏิบัติการ Zoology Lab (L-201)
6. ห้องปฏิบัติการ Environmental Engineering Lab (L-306)
และได้รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(COSHEM) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สู่มาตรฐานในระดับประทศ และระดับสากล รวมถึงการร่วมรณรงค์ส่งเสริม และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน และร่วมกันสร้างและผลักดันความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน