โครงการอบรมในหัวข้อ “ChatGPT กับเทคนิคการพัฒนางานวิจัยขั้นสูง”

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในหัวข้อ “Chat GPT กับเทคนิคการพัฒนางานวิจัยขั้นสูง” พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากการนำเครื่องมือ AI เช่น Chat GPT Google Bard Sci Space Chat pdf Google Scholar มาช่วยพัฒนางานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่เริ่มค้นหาโจทย์ ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบและสรุปผลการวิจัยเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงงานขั้นสูงด้านบริหารธุรกิจ และการนำ AI มาผนวกกับงานวิจัยจากกรณีศึกษา สร้างเป็น Business Canvas Model : BMC โดยใช้ผลการวิจัยจัดทำ Dash Board ใน Platform Power BI และ Tableau นำไปต่อยอดเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ อาทิ TOWS STP Marketing เป็นต้น ซึ่งโครงการอบรมในหัวข้อ “Chat GPT กับเทคนิคการพัฒนางานวิจัยขั้นสูง” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานขั้นสูงด้านบริหารธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ศรีทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์