ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ชมเชย” ในชื่อผลงาน “ก่อนที่จะสายไป“ จากการเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้แนวคิด “เล่นใหญ่ ให้เห็นฝุ่น” จัดโดยกรมการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศเเละสิ่งเเวดล้อม

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ชมเชย” ในชื่อผลงาน “ก่อนที่จะสายไป“ จากการเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้แนวคิด “เล่นใหญ่ ให้เห็นฝุ่น” จัดโดยกรมการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศเเละสิ่งเเวดล้อม
โดยมีรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นายชีวิน ชัยบุรินทร์
2. นางสาวพิมพ์ระชา พงคณัฏฐ์
3. นางสาววรินทร รักษา
และมีที่ปรึกษาในการจัดทำ ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
2. นายวันวิวัฒน์ นามศร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา