กิจกรรม 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐜𝐚𝐦𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟒 @𝐌𝐔𝐊𝐀

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ พร้อมคณะจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ในการจัดกิจกรรม ‘𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐜𝐚𝐦𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟒 @𝐌𝐔𝐊𝐀’ ซึ่งสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมและปฎิบัติการ Workshop ต่อยอดไอเดียการสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด Design Thinking การทำ Business Model Canvas และเทคนิคการนำเสนอผลงาน Pitching Techniques โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน Pitching ระดับประเทศต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร จากการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 3 ทีม ดังนี้
🥇รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “ทีม 1Q”
เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 “ทีม เทพZA007”
เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “ทีม 4 ตา”
เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท