กิจกรรมรับบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอไทรโยค มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค มอบเข็มที่ระลึกและใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่บริจาคโลหิตครบตามจำนวน ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี