โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่นักเรียน พาคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจาก Department of Earth Science Education, Korea National University of Education (KNUE) ประกอบด้วย Prof. Jungjoo Sohn, Prof. Taejin Choi และ Mr. Changhyun Ryu เข้าพบผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนบ้านวังสิงห์และโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูในโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการ UNESCO-UNITWIN ผลจากการหารือได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ได้แก่ การพัฒนาแผนการสอน Coding ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับโรงเรียนบ้านวังสิงห์ และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อมในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สำหรับโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม โดยคณะทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณครูจากทั้งสองโรงเรียน และร่วมมือกับ Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี ในการพัฒนาแผนการสอนและหลักสูตรท้องถิ่นดังกล่าว