คณะกรรมการสภาวิศวกรพบคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

วันที่ 3 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะจากคณะกรรมการสภาวิศกร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และคณะกรรมการสภาวิศวกร ในโอกาสการพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เพื่อแนะนำการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (TABEE) และคณะกรรมการสภาวิศวกร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิรี นายกสภาวิศวกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ในหัวข้อ “แนะนำสภาวิศวกรและขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม” และในหัวข้อ “แนวทางการสมัครสมาชิกและแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร” เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษานำไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพต่อไป ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี และผ่านระบบออนไลน์