กิจกรรมประชุมวิชาการ 2023 UNESCO UNITWIN Conference for International Development สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ Korea National University of Education (KNUE) ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม 2023 UNESCO UNITWIN Conference for International Development “A New Horizon towards Digital Transformation in Higher Education” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการปฏิบัติของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในโครงการ UNESCO UNITWIN ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 4 แห่ง ประกอบด้วย Korea National University of Education, Korea National Open University, Sookmyung Women’s University และ Handong Global University ที่ร่วมมือกับ UNESCO ในการเสริมสร้างระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือด้านการอบรมและการวิจัยเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน