ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับทุน Ernst Mach Grant, ASEA-UNINET ประจำปี 2566 (2023-2024) ประเภททุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grant) จาก OeAD, Austria´s Agency for Education and Internationalisation, Federal Ministry of Education, Science and Research ประเทศออสเตรีย เพื่อปฏิบัติงานวิจัย ณ the Messerli Research Institute, University of Veterinary Vienna (Vetmeduni) (https://www.vetmeduni.ac.at/en/messerli) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2567 ภายใต้การดูแลของ Assoc. Prof. Dr. Alice Auersperg และ Dr. Remco Folkertsma โดยดำเนินงานวิจัยในหัวข้อ “Play behavior of the young white-handed gibbons (Hylobates lar): The difference of age and gender” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเรื่องการเล่นและพฤติกรรมอื่นๆ ของชะนีวัยเด็กในธรรมชาติ ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำคัญในการเข้าใจและอนุรักษ์ชะนี และอาจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดูแลพฤติกรรมชะนีในกรงเลี้ยงได้ในอนาคตต่อไป