ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและศิษย์เก่าวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลบุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรที่รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ “55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ กาบคำ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นวิทยาเขตกาญจนบุรี กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ปฏิบัติงานระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี และมีบุคลากรที่เข้ารับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม อายุงาน 20 ปี ประเภทเข็มชั้นที่ 1 สีแดง
2. อาจารย์ ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน อายุงาน 10 ปี ประเภทเข็มชั้นที่ 2 สีน้ำเงิน
3. อาจารย์ชินางกูร สุวรรณศรี อายุงาน 5 ปี ประเภทเข็มชั้นที่ 3 สีฟ้า
4. นางสาวพิมพ์สิริ ทรัพย์สมบัติ อายุงาน 5 ปี ประเภทเข็มชั้นที่ 3 สีฟ้า
และศิษย์เก่าดีเด่นที่เข้ารับรางวัล ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้ารับรางวัล ”ศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล“
2. ดร.ศราวุธ สิริขจรเดชสกุล ศิษย์เก่าสาขาการจัดการ (สารสนเทศเพื่อการจัดการ) เข้ารับรางวัล ”ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น“ Mahidol University Young Alumni Awards 2024