ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ