ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์