ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลางมหาวิทยาลัยมหิดล”
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568