ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยสมาชิกในทีม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยสมาชิกในทีม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 3 โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในขั้น Define ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่ต้องการพัฒนาแก้ไข นำไปสู่การสร้างสรรค์ไอเดียภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ณ MaSHARES Co-Working Space @MB มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
(เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท) ดังนี้
1. นางสาวพิชามญชุ์ นพดารา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2. นายตฤณภัท ตรุเจตนารมณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
3. นางสาวณัฐนันท์ เลิศจงพิทักษ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
พร้อมด้วยสมาชิกทีมการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพให้ตอบความต้องการต่อตลาดแรงงานผ่านแพลตฟอร์ม MUX