ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 24 (The 24th Science Project Exhibition)

โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1) นางสาวอลิสา เชื้อรุ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ได้รับรางวัล Plenary Talk พร้อมเงินรางวัล โล่และประกาศนียบัตร จากผลงานวิจัยเรื่อง A Study of Gamma Ray Log and Petrographic Analysis of Reservoir Sands in Nong Yao Oilfield, Fang Basin, Thailand
2) นางสาวปภาวดี ดวงตา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ได้รับรางวัล Presentation Skill Award พร้อมเงินรางวัลและประกาศนียบัตร จากผลงานวิจัยเรื่อง Wildlife roadkill and drivers behavior at Mahidol University, Kanchanaburi Campus
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม งานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 24 (The 24th Science Project Exhibition) หรือ SciEx2023 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพของตนเองผ่านผลงานวิจัย ฝึกทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างสาขาวิชาและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอันเป็นการบ่มเพาะและพัฒนาความสามารถเชิงวิชาการในระดับสากลต่อไป