ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Chiba University,Japan

ขอแสดงความยินดีกับนายธรรมรัตน์ คาดสนิท นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 3 และนายชลิต คำมาก (ศิษย์เก่า AG รุ่นที่ 12) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ ที่ได้รับทุน JASSO ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น เป็นระยะเวลา 4 เดือน (1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2567) ณ Chiba University, JAPAN 🇯🇵 ภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง Chiba University และมหาวิทยาลัยมหิดล