ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 ในรอบ Weekly Pitching Challenge : Ideate ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 ในรอบ Weekly Pitching Challenge : Ideate ครั้งที่ 6 โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในขั้น Ideate แนวทางการแก้ปัญหาโดยการคำนึงถึงความต้องการหารือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์ไอเดียอันนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ณ MaSHARES Co-Working Space @MB มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
(เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท) ดังนี้
1. นางสาวพิชามญชุ์ นพดารา นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายตฤณภัท ตรุเจตนารมณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นางสาวณัฐนันท์ เลิศจงพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยสมาชิกทีมการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพให้ตอบความต้องการต่อตลาดแรงงานผ่านแพลตฟอร์ม MUX