กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR & First AED

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR & First AED ให้กับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ Global Citizen ประจำปี 2566 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลไทรโยค มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ ณ ห้อง Co-working space อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี