คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2566

มณฑล กิจบำรุง

ตำแหน่ง: นายกสโมสรนักศึกษา

อนุลักษณ์ โพธิ์บัลลังก์

ตำแหน่ง: อุปนายกฝ่ายใน

วุฒิภัทร ศรีไพโรจน์กุล

ตำแหน่ง: อุปนายกฝ่ายนอก

ภัทริดา เฉื่อยพุก

ตำแหน่ง: เลขานุการ

สุชัญญา มิตรประยูร

ตำแหน่ง: เลขานุการ

ณัฐวุฒิ เพิ่มต่อศักดิ์

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

พิมดาว สุมนัส

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

ชุตาภรณ์ ชนะเลิศ

ตำแหน่ง: ปฏิคม

กัญกมล เหมือนเหลา

ตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์

วัชราภรณ์ สันติภาพพงศ์

ตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์

โชติภัทร ปลื้มจิตรอมร

ตำแหน่ง: โสตทัศนูปกรณ์

อภิสรา อินทร์ทรง

ตำแหน่ง: พัสดุ

ภัทร บรูซ

ตำแหน่ง: พัสดุ

แพทริค พี ลีราชัน

ตำแหน่ง: อาคารและสถานที่

สิรภพ ธารีศรี

ตำแหน่ง: อาคารและสถานที่

พันถ์วิรา นาดมา

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

พิชญ์สินี กงเพชร

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

กฤตนัฐ ตั้งรักษาสัตย์

ตำแหน่ง: อนุกรรมการ

นบีล นิยมวิทยานนท์

ตำแหน่ง: อนุกรรมการ

กนกวรรณ งามเมือง

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

เกษราภรณ์ บุญเรือง

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ณรัญญา วิชาชัย

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ธัญลักษณ์ วีรเกียรติภิญโญ

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

เพ็ญเพ็ชร พลานันต์

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2565

นายธนดล วงศ์ประภาธิวัฒน์

ตำแหน่ง: นายกสโมสรนักศึกษา

นายมณฑล กิจบำรุง

ตำแหน่ง: อุปนายก

นางสาวณรัญญา วิชาชัย

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นางสาวกนกวรรณ งามเมือง

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นางสาวเพ็ญเพ็ชร พลานันต์

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

นางสาวเกษราภรณ์ บุญเรือง

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

นางสาวธัญลักษณ์ วีรเกียรติภิญโญ

ตำแหน่ง: ทะเบียน

นายสิรภพ ธารีศรี

ตำแหน่ง: อาคารและสถานที่

นายภักดี โพคัยสวรรค์

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางสาวเเร็กเก้ พรหมบริรักษ์

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564

นางสาวชุลีพร สัสุ่น (จูน)

ตำแหน่ง: นายกสโมสรนักศึกษา

นายธนดล วงศ์ประภาธิวัฒน์ (ดีกัน)

ตำแหน่ง: อุปนายก

นางสาวรินรดา สุโกมล (มีน)

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นายนราวิชญ์ นวลเมือง (ฟลุ๊ค)

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นางสาวสิราวรรณ ไทรแก้วดวง (น้ำฝน)

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

นางสาวสิราวรรณ รุ่งโรจน์ (ฝ้าย)

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

นางสาวชัญญานุช ดาวหน (แคท)

ตำแหน่ง: ทะเบียน

นางสาวเร็กเก้ พรหมบริรักษ์ (เร็กเก้)

ตำแหน่ง: ทะเบียน

นางสาวพิชญา เชี่ยวนาวิน (ปลาย)

ตำแหน่ง: ปฏิคม

นางสาวสุทธิดา เหมือนละม้าย (ตอง)

ตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์

นางสาวสรวีย์ สุขศิริ (ส้ม)

ตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์

นายปัฐวี นกจันทร์ (ป๋อง)

ตำแหน่ง: โสตทัศนูปกรณ์

นายมนตรี มั่นคง (เจ)

ตำแหน่ง: พัสดุ

นายณรงศ์พจน์ เกิดกล่ำ (มอส)

ตำแหน่ง: พัสดุ

นายปรัชญา อศูรย์ (เพียว)

ตำแหน่ง: อาคารและสถานที่

นายภักดี โพคัยสวรรค์ (บอส)

ตำแหน่ง: อาคารและสถานที่

นางสาวพรรณาพร นิมขุดทด (ปราง)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวจุฬารัตน์ ไชยแก้ว (ปลาย)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวธนภรณ์ ใจดี (นุ่น)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวจิรัชยา วงษ์ปัญญา (ปอ)

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางสาวบุศรินทร์ ใจบุญ (บัว)

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายจิรชยา แพรกรีฑาเวศน์ (เต้)

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายพรสกล บุญล้อม (ฮาร์ท)

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายเปรมศักดิ์ แย้มนิยม (นุ้ย)

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นาวสาวรุ่งนภา ลำวิไล (แจ่มแจ๋ว)

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563

นายกันตพัฒน์ ศุจินันท์ชยะกูร (กันต์)

ตำแหน่ง: นายกสโมสรนักศึกษา

นางสาวชุลีพร สีสุ่น (จูน)

ตำแหน่ง: อุปนายก

นางสาวรุ่งนภา ลำวิไล (แจ่มแจ๋ว)

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นางสาวจิรัชยา วงษ์ปัญญา (ปอ)

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นางสาวบุศรินทร์ ใจบุญ (บัว)

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

นางสาวเกตุศิรินทร์ ศุภพันธุ์มณี (เกตุ)

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

นางสาวเพ็ญประภา ขำวิจิตร (น้ำฝน)

ตำแหน่ง: ปฏิคม

นางสาวณภัทร วรโชติจารุสิริ (เซน)

ตำแหน่ง: ทะเบียน

นางสาวศันศนีย์ สุวรรณฝน (โย)

ตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์

นางสาวชุติภัทร ไผทฉันท์ (ปิ่น)

ตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์

นางสาวพลอยธยาน์ เนาสราญ (พลอย)

ตำแหน่ง: พัสดุ

นายอนุชา ช่อฉาย (โก๋)

ตำแหน่ง: พัสดุ

นายปฏิภาณ มีอยู่เต็ม (โอม)

ตำแหน่ง: โสตทัศนูปกรณ์

นายเปรมศักดิ์ แย้มนิยม (นุ้ย)

ตำแหน่ง: อาคารและสถานที่

นายพรสกล บุญล้อม (ฮาร์ท)

ตำแหน่ง: อาคารและสถานที่

นายจิรชยา แพรกรีฑาเวศน์ (เต้)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นายวรวิศว์ ภวินท์ธนวิทย์ (แบงค์)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นายคฤหัสถ์ วราฤทิธิชัย (เทส)

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางสาวปัฯฯ์ธนัฐ์ อัตกลับ (กิ๊ฟท์)

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางสาวชนินาถ บุธวรรณ (ป่าน)

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางสาววิจิตรา เสียงแจ่ม (เต็ม)

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562

นายทวีเกียรติ คูบูรณ์ (เกมส์)

ตำแหน่ง: นายกสโมสรนักศึกษา

นางสาวจิตรานุช ประการสดับ (แพรว)

ตำแหน่ง: อุปนายกฝ่ายใน

นายวสุ น้อยทิพย์ (พี)

ตำแหน่ง: อุปนายกฝ่ายนอก

นางสาวกัญญารัตน์ คำเทศ (หญิง)

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นางสาวนพิษฐา อินทร์ไธสง (โอ)

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นางสาววิจิตรตรา เสียงแจ่ม (เต็ม)

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

นายพชรพล ระลึกมูล (ช้าง)

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

นางสาวกรวินท์ ครบเบญจะ (พลอยกอ)

ตำแหน่ง: ปฏิคม

นางสาวสิริวิมล สุขเกื้อ (เอิร์น)

ตำแหน่ง: ปฏิคม

นางสาวธิติสุดา เรืองทอง (เอิร์น)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวนวรัตน์ แสงบดี (อ้อม)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวณัฐมน ธาดาจิรันดร์กุล (เอิร์ล)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นายธนกร จงประเสริฐ (แมว)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวสุรีพร สะท้าน (บอมแบม)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวสิรินภาพ ผาลีพัฒน์ (เบนซ์)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวธัญญ์ฐิตา เอี่ยมสอาด (เตย)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นายสิราวิชญ์ สนธิสาขา (ต้น)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นายกันตพัฒน์ ศุจินันท์ชยะกูร (กันต์)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวพงศ์พัชรา ลาภรังสิรัตน์ (ไข่มุก)

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561

นางสาวมนทิรา พระเขียนทอง

ตำแหน่ง: นายกสโมสรนักศึกษา

นางสาวสาธิตา โรจนนิช

ตำแหน่ง: อุปนายกฝ่ายนอก

นางสาวสุภาดา หงษ์ทอง

ตำแหน่ง: อุปนายกฝ่ายใน

นางสาวกสิณา วัฒนกุล

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นายจิรภัทร จันทร์เจริญ

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นางสาวพรพิสุทธิ์ อัศวบรรจงผล

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

นางสาวเกษศิรินทร์ เทียนเวช

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

นางสาวมาลินี แซ่หุ่น

ตำแหน่ง: ปฏิคม

นางสาววรกมล ลืมชาชาญเดช

ตำแหน่ง: ปฏิคม

นางสาวอรพรรณ ธนสุขประเสริฐ

ตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์

นายภาณุวัฒน์ ใบสงวนพร

ตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์

นายนราวิชญ์ เรียบร้อย

ตำแหน่ง: รองอุปนายกฝ่ายใน (ด้านสวัสดิการ)

นางสาววริศรา จันทร์สิทธิพงศ

ตำแหน่ง: รองอุปนายกฝ่ายใน (ด้านสวัสดิการ)

นายบรรพต สรสิทธิ์

ตำแหน่ง: รองอุปนายกฝ่ายใน (ด้านชมรม)

นางสาวนูรปฏิมีน ยาลี

ตำแหน่ง: รองอุปนายกฝ่ายใน (ด้านชมรม)

นายชัยคุปต์ วงศ์อกนิษฐ์

ตำแหน่ง: รองอุปนายกฝ่ายใน (ด้านชมรม)

นายภานุพงศ์ แซ่ลู่

ตำแหน่ง: รองอุปนายกฝ่ายใน (สวัสดิการ)

นายแทนไท วรรณพราหมณ์

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นายต่อตระกูล

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวปิยธิดา วชิรสกุลเกียรติ

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นายทวีเกียรติ คูบูรณ์

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นายจามิณทร์ จารัตน์

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560

นางสาวมณฑิรา ศรีพานิช

ตำแหน่ง: นายกสโมสรนักศึกษา

นายนิธิชัย ถูปาอ่าง

ตำแหน่ง: อุปนายกฝ่ายใน

นายปฏิภาณ มาไพศาลสิน

ตำแหน่ง: อุปนายกฝ่ายนอก

นางสาวมนทิรา พระเขียนทอง

ตำแหน่ง: เลขานุการ

นางสาวอัมพิกา สิงห์โตงาม

ตำแหน่ง: เหรัญญิก

นางสาวธนัยา วิริยะอารี

ตำแหน่ง: ปฏิคม

นางสาวประทิตสรณ์ ศรีวิระ

ตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์

นางสาวสกุณา เปลี่ยนปรีชา

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวยอดขวัญ พุ่มไสว

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางาวกิตติกา ไชยรัตน์

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวศิริพรรณ สังข์ช่วย

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวอังค์วรา ศรีนุติยวงศ์

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นายพงศกร พันธุ์ภักดี

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวสุกฤตา บ้านตุ่น

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวสิริกร ฟักช้าง

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวณัฏฐธิดา ทองย้อย

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวนันทวรรณ เล็กจินดา

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวพิชญ์สินี มาพวง

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวศรัญรัช บุญประเสริฐ

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นายพิพัฒน์พงศ์ โทธรรม

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวมณีสูตร สินกลมชัย

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ

นางสาวภารินี เรืองศรี

ตำแหน่ง: คณะกรรมการ