มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 เพื่อร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนาเรื่องสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน รวมทั้งรับชมผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ผ่านการประกวดโครงงานวิจัยจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ (Experiential Education) บนฐานสมรรถนะ (Competencies-based) ให้นักศึกษาได้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Workplace) เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา (Ready to Work) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตและสถานประกอบการฝ่ายผู้ใช้บัณฑิต (University-workplace Engagement)