การอบรมพัฒนาบุคลากรในหัวข้อเกี่ยวกับสมรรถนะในด้าน Design Thinking การคิดเชิงออกแบบโดยใช้เทคนิค Lean Canvas

วันที่ 14 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรในหัวข้อเกี่ยวกับสมรรถนะในด้าน Design Thinking การคิดเชิงออกแบบโดยใช้เทคนิค Lean Canvas โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตกาญจนบุรี การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะหลักที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในอนาคต (Future Competency) ในด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มบุคลากรประเภทหัวหน้างานสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถในด้านบริหารจัดการ (Future Managerial Competency) และหนึ่งในทักษะที่บุคลากรประเภทหัวหน้างานสนับสนุนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ณ ห้องประชุม Co-working Space อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี