เราจัดหาห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ESPReL (มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย) เพื่อให้ห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับการทำงานของนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในห้องปฏิบัติการซึ่งนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

No.RoomRoom Name*Scientific EquipmentCertificate Peer EvaluationDescription
Certified ESPRel
1L-101Chemistry Lab 1Hot air oven, Water bath, Water bath shaker, Fume hood, Spectrophotometer, Autotitrator, Melting Point ApparatusDownloadSenior Project: AG, FT, ED, GS
Lab Preparation
KAID 221 Basic Organic Chemistry Laboratory
KAID 223 Analytical Chemistry Laboratory
KAID 201 Basic Biochemistry Laboratory
KAAG 262 Analytical Chemistry for Agricultural Science Laboratory
KAAG 204 Organics and Biochemistry for Agricultural Science aboratory
2L-102/2Geochemistry LabFume hood. Hot air oven, FurnaceDownloadResearch Project:
1. Patchawee Nualkhao, Ph.D.
2. Piyatida Sangtong, Ph.D.
3. Katsuo Sashida, Ph.D.
4. Prinya Putthapiban, Ph.D.
Academic service
KAGS 211 Sedimentology and Laboratory
KAGS 232 Paleontology Laboratory
KAGS 355 Geochemistry
KAGS 471 Gemology
KAGS 482 Pedology and Geology for Agriculture
Senior Project: GS
Lab Preparation
3L-103Microbiology LabFume hood, Water bath, Microscope, Autoclave , Incubator, Hot air oven, Laminar flowDownloadResearch in microbiology
KAAG 223 Science and Technology of Economic Animal Production
KAAG 347 Alcohol & Biodiesel
KAAG 355 Integrated Pest Management
KAAG 352 Principle of Plant Pathology and Protection
KAAG 342 Natural Products and Their Application
KAAG 337 General Microbiology for AG
KAAG 485 Economically Useful Insect Management
KAFT 244 General Microbiology Lab
Senior Project (AG , FT , CB) ,
Lab Preparation
4L-104/1Radiation LabXRFDownloadResearch Project:
1. Patchawee Nualkhao, Ph.D.
2. Pensiri Prachakittikul, Ph.D.
3. Asst.prof. Arika Bridhikitti, Ph.D.
4. Asst.prof. Suravoot Yooyongwech, Ph.D.
KAGS 355 Geochemistry
Senior Project: AG FT ED GS
Lab Preparation: GS
5L-111Botany LabHot air oven, Microscope, Stereo microscopeKACB 206 Botany Laboratory
KACB342 Ethnobotany
KACB 395 Plant Taxonomy
KAED 228 Survey forEnvironmental Engineering and Disaster Management
KAED 230 Hydraulic Laboratory
KAED323 Environmental Engineering Laboratory
6L-112/1Food analysis Lab 1Soxhlet extraction, Fume hood, Protein analyzer, Hot air oven, Water bath, Water bath shakerSenior Project: FT
KAFT244 General Microbiology
KAFT325 Food analysis
KAFT342 Food Microbiology I
KAFT343 Food Microbiology II
KAFT451 Shelf Life
KAFT320 Food Chemistry
KAID201 Biochemistry Lab
7L-112/2Food Microbiology LabCentrifuge, Hot air oven, Stomacher, Water bathSenior Project: ED, FT
KAFT244 General Microbiology
KAFT342 Food Microbiology I
KAFT343 Food Microbiology II
8L-201Zoology LabMicroscope, Hot air ovenDownloadSenior Project: CB
Lab Preparation Speceimen collection room, Insect study and microinvertebrate microscope study.
KACB 216 Zoology Laboratory
KACB 221 Basic Field Techniques for Biodiversity Survey
KACB 345 Invertebrate Zoology
KACB 346 Vertebrate Zoology
KACB 347 Entomology
9L-202Petrology LabPolariscope, Microscope, Stereo microscopeSenior Project
KAGS214 Petrography and Ore Microscopy Lab
KAGS312 Petrology Lab
KAGS212 Crystallography Lab
10L-205/1Freshwater Biology Lab DownloadResearch and Academic services
KACB 328 Freshwater Biology
11L-205/2General Biology LabDeep Freezer, MicrotomeSenior Project: CB
Lab Preparation Hydroponic and Heavy metal analysis
KACB 339 Microtechniques in Biology
KACB 343 Non-vascular Plants Biology
KACB 344 Vascular Plants Biology
KACB 417 Advanced Wildlife Research Techniques
12L-205/3Soil Science and Natural Product LaboratoryHot air oven Vacuum pump, Fume hood Research Project: Watcharra Chintakovid
Senior Project: AG, FT
Lab Preparation
KAAG 363 Practical study of Agricultural Science for plant Production I
KAAG 342 Natural Products and Their Applications
13L-206/1 (เฉพาะพื้นที่เก็บสารเคมีและของเสีย), L-206/2, L208Advance Instrument LabHPLC, Texture Analyser, Refrigerated Centrifuge, AAS , Tap Analyzer, Sieve ShakerDownloadResearch and Academic services
Senior project
KAFT 325 Food Analysis (part using instruments)
KAID 223 Analytical Chemistry Laboratory (part using instruments)
KAAG 262 Practical Study of Analytical Chemistry for Agricultural Science (part using instruments)
KAAG 217 Mushroom production (using HPLC)
14L-207Genetic RoomPCR, Centrifuge Senior Project: CB
Lab Preparation Parasite study and DNA Molecular technic
KACB 309 Basic Cell and Molecular Biology Laboratory
KACB 335 Zoonoses and Conservation Biology Concerns
15L-209Ecology LabDeep Freezer, Hot air oven, MicroscopeSenior Project: CB
Lab Preparation Home room for Bird Watching team, Ecology and Environmental study lab and ETC of Conservation Biology Program
KACB 208 Ecology Laboratory
KACB 221 Basic Field Techniques for Biodiversity Survey
KACB 325 Animal Behaviour
KACB 350 Ecology of Wetlands
KACB 360 Environmental Education and Communication for Conservation
KACB 361 Ecotourism Planning and Management
KACB 362 Scientific Media for Nature Appreciation
KACB 396 Ornithology
KACB 404 Field Experience in Biodiversity Conservation
KACB 417 Advanced Wildlife Research Techniques
16L-210Chemistry LabFume hoodResearch and Academic services
17L-301Molecular and Microbiology LabHorizontal Electrophoresis, Vertical electrophoresis, PCR, Gel doc, Laminar flow, Micro centrifugeDownloadResearch project in Molecular and Microbiology
Lab Preparation
KAAG 474 Senior Project
18L-302Plant physiology and Plant tissue culture LabMicrotome, Hot air oven, Laminar flow, MicrowaveResearch project in Plant tissue culture
Senior Project: AG
Lab Preparation
KAAG 417 Plant Tissue for Agriculture
19L-305/1Agricultural Biotechnology Lab DownloadResearch and Academic services
20L-305/2Food Analysis Lab 2Furnace, Fibertherm, Fume hoodDownloadResearch and Academic services.
Research Project: Jarupat Leucha, Rungtiwa Wongsagonsup, Chutikan Kabkum
Senior project: FT AG
Lab preparation
KAFT 325 Food Analysis
KAFT 320 Food Chemistry
KAFT 451 Shelf life studies for food product
21L-306Environmental Engineering LabTGA, Muffle furnace, Micro GC, Microwave digestion, Microplate reader, Protein analyzer, Hot air oven, Fume hood DownloadResearch project topic in Environmental factors
Senior Project: ED
KAED 323 Environmental Engineering Laboratory
KAED226 Water and waste water Laboratory
22L-309Pilot production plant LabVersatile environmental test chamber, Incubator, Hot air oven, Sample dividerSenior Project: AG
KAAG 411 Seed science and technology
23M-03Mushroom greenhouseAutoclave , Hot air oven, Laminar flow, Cool Incubator, Versatile Environmental Test ChamberResearch and Academic services
Senior Project: AG
Lab preparation.
KAAG 217 Mushroom Production
KAAG 418 Soilless Culture Technology