นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร

วันที่ 27 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานในรายวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการในองค์การขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงสู่ระดับธุรกิจและปฏิบัติการ รวมถึงได้เข้าไปสัมผัสกับกระบวนการทำงานในฝ่ายต่างๆ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานที่จริงให้กับนักศึกษา
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารและทีมงานของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร ให้การดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานครั้งนี้อย่างดียิ่ง