ขอแสดงความยินดีกับน.ศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารนโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร “FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2023”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร “FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2023” ณ GH 202-203 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ
โดยมีทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 61 ทีมทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี อาจารย์รณชัย ยอดดำเนิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขัน และมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวปพิชญา แสงอุทัย (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3)
2.นางสาวบัณฑิตา เหล่าเมือง (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3)
3.นางสาวธัญพิชชา ธัญรัตนศรีสกุล (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4)
4.นางสาวธิดารัตน์ ตั้งวรกิจถาวร (สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4)