กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายด้านธรณีวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายด้านธรณีวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูล 7 สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี และเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมและตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยกิจกรรมแนะแนวจัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี