กิจกรรมค่ายสานฝันปั้นนักธรณี (Geologist The Next Gen 6Th)

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายสานฝันปั้นนักธรณี ครั้งที่ 6 (Geologist The Next Gen 6Th) จัดขึ้นโดยคณาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศที่มีความสนใจในด้านธรณีวิทยา และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสถานที่จริง ในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2566 ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 กิจกรรมด้านวิชาการ และส่วนที่ 2 กิจกรรมภาคสนาม(Field Trip) โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ณ อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี