กิจกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ปี 2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 คุณกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรงานหอพักและศูนย์พัฒนาฝึกอบรม และบุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับและเข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Residence) ปี 2566 นำโดยคุณพรพิมล สมนึก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละหมวดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เช่น นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, การจัดการสิ่งแวดล้อม และสภาพความน่าอยู่และความปลอดภัย เป็นต้น และคณะผู้ตรวจประเมินได้สัมภาษณ์และตรวจพื้นที่ ณ หอพักกันภัย 1, หอพักกันภัย 2 และหอพักกัลปพฤกษ์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้สรุปผลการประเมิน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป